009M メガカメックス Mega Blastoise

メガ進化

ラキューポケモン作り方 【YouTube動画】

構成部品
 下記部品+ハマクロンミニパーツ×2

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
205211913
62371
222
15622126
20611152